پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر عقد نامه گم شده باشه باید چیکار کنیم
مریم سامنی 12 ماه قبل

1 پاسخ
گروه حقوقی کیاوکیل عضو سایت 12 ماه قبل

اگر چنانچه عقد نامه مفقود شود می توان با مراجعه به محضر ازدواجی که خطبه عقد در انجا خوانده شده درخواست صدور یک رو نوشت از عقدنامه را داد که همین رو نوشت حکم عقد نامه اصلی را دارد

پاسخ شما

درخواست مشاوره حضوری

  خدمات کیاوکیل

  مقالات آموزشی

سوال خود را بپرسید ؟