پرسش و پاسخ حقوقیدسته بندی: خانوادهاگر عقد نامه گم شده باشه باید چیکار کنیم
1 پاسخ
گروه حقوقی کیاوکیل عضو سایت 2 سال قبل

اگر چنانچه عقد نامه مفقود شود می توان با مراجعه به محضر ازدواجی که خطبه عقد در انجا خوانده شده درخواست صدور یک رو نوشت از عقدنامه را داد که همین رو نوشت حکم عقد نامه اصلی را دارد

درخواست مشاوره حضوری

  خدمات کیاوکیل

  مقالات آموزشی

سوال خود را بپرسید ؟