اگر دوباره ازدواج کنید چه اتفاقی برای مهریه شما می افتد؟

گرفتن مهریه پس از ازدواج مجدد ، مهریه شما از بین نمی رود. مهریه تعهدی است که مرد در عقد ازدواج بر عهده می گیرد و قابل انتقال به همسر بعدی نیست. بنابراین، اگر همسر اول شما مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می تواند پس از ازدواج مجدد شما، آن را مطالبه کند.

برای مشاوره با وکیل مهریه کلیک کنید 

ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی ایران در این باره می گوید:

«در عقد نکاح، زن مستحق مهریه است، مگر اینکه مهریه در عقد ذکر نشده باشد یا عدم ذکر آن صریحاً یا ضمناً مقرر شده باشد.»

بنابراین، حتی اگر در عقد ازدواج جدید شما مهریه ذکر نشده باشد، مهریه همسر اول شما همچنان به قوت خود باقی است و می تواند آن را مطالبه کند.

در صورتی که همسر اول شما مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می تواند پس از ازدواج مجدد شما، به دادگاه مراجعه کند و صدور حکم الزام همسر جدید شما به پرداخت مهریه را درخواست کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

در صورتی که همسر جدید شما مهریه همسر اول شما را پرداخت کند، همسر اول شما دیگر نمی تواند مهریه خود را از همسر سابق خود مطالبه کند.

البته، همسر جدید شما می تواند با توافق با همسر اول شما، مهریه او را پرداخت کند. در این صورت، همسر اول شما دیگر نمی تواند مهریه خود را از دادگاه مطالبه کند.

در نهایت، لازم به ذکر است که مهریه یک حق مالی است که به همسر تعلق می گیرد و قابل انتقال به دیگری نیست. بنابراین، اگر دوباره ازدواج کنید، مهریه همسر اول شما همچنان به قوت خود باقی است و می تواند آن را مطالبه کند.

اگر دوباره ازدواج کنید چه اتفاقی برای مهریه شما می افتد؟

مهریه و ازدواج مجدد در ایران

مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح است که در قالب وجه نقد، سکه، طلا، ملک و یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول تعیین می شود. مهریه تعهدی است که مرد در عقد ازدواج بر عهده می گیرد و قابل انتقال به همسر بعدی نیست.

در ایران، مهریه یکی از موضوعات مهم در ازدواج است. بسیاری از مردان و زنان به مهریه به عنوان یک سرمایه گذاری مالی نگاه می کنند و آن را به عنوان یک تضمین برای آینده خود می دانند.

در مورد تکلیف مهریه در ازدواج مجدد، قانون مدنی ایران مقرر می دارد که مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی می ماند. این امر به دلیل این است که مهریه یک حق مالی است که به زن تعلق می گیرد و قابل انتقال به دیگری نیست.

البته، در برخی موارد، مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی نمی ماند. این موارد عبارتند از:

 • بذل مهریه: اگر زن مهریه خود را به همسر خود بذل کند، مهریه از بین می رود و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.
 • بخشیدن مهریه توسط همسر: اگر همسر مهریه زن را به او ببخشد، مهریه از بین می رود و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.
 • سقوط مهریه به دلیل طلاق: اگر زن و شوهر از هم طلاق بگیرند، مهریه زن در صورتی که عندالمطالبه باشد، قابل مطالبه است. اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن می تواند در صورت استطاعت مالی همسر، مهریه خود را مطالبه کند.
 • تعطیل مهریه به دلیل عدم تمکین: اگر زن از تمکین همسر خود خودداری کند، مرد می تواند مهریه او را تا زمانی که زن تمکین نکند، تعلیق کند.

مهریه و ازدواج مجدد با همسر سابق

در صورتی که زن با همسر سابق خود مجدداً ازدواج کند، مهریه او به قوت خود باقی است و زن می تواند آن را مطالبه کند. این امر به دلیل این است که مهریه یک حق مالی است که به زن تعلق می گیرد و قابل انتقال به دیگری نیست.

مهریه و ازدواج مجدد در دادگاه

اگر زن پس از ازدواج مجدد، مهریه خود را دریافت نکرده باشد، می تواند پس از ازدواج مجدد، آن را مطالبه کند. زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و صدور حکم الزام همسر جدید مرد به پرداخت مهریه را درخواست کند. دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

در صورتی که همسر جدید مرد مهریه همسر اول او را پرداخت کند، همسر اول زن دیگر نمی تواند مهریه خود را از همسر سابق خود مطالبه کند.

مهریه و ازدواج مجدد: یک چالش حقوقی

مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح است که در قالب وجه نقد، سکه، طلا، ملک و یا سایر اموال منقول یا غیرمنقول تعیین می شود. مهریه تعهدی است که مرد در عقد ازدواج بر عهده می گیرد و قابل انتقال به همسر بعدی نیست.

در ایران، مهریه یکی از موضوعات مهم در ازدواج است. بسیاری از مردان و زنان به مهریه به عنوان یک سرمایه گذاری مالی نگاه می کنند و آن را به عنوان یک تضمین برای آینده خود می دانند.

در مورد تکلیف مهریه در ازدواج مجدد، قانون مدنی ایران مقرر می دارد که مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی می ماند. این امر به دلیل این است که مهریه یک حق مالی است که به زن تعلق می گیرد و قابل انتقال به دیگری نیست.

با این حال، این موضوع در برخی موارد، چالش های حقوقی را به همراه دارد. به عنوان مثال، اگر زن پس از ازدواج مجدد، مهریه خود را مطالبه کند، ممکن است همسر جدید مرد با این ادعا که مهریه متعلق به همسر اول زن است، از پرداخت آن خودداری کند. در این صورت، زن باید برای اثبات حق خود به دادگاه مراجعه کند

در صورتی که زن برای اثبات حق خود به دادگاه مراجعه کند، دادگاه پس از بررسی مدارک و مستندات، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد. اگر دادگاه حکم به پرداخت مهریه دهد، همسر جدید مرد موظف به پرداخت آن است.

در صورتی که همسر جدید مرد مهریه همسر اول زن را پرداخت کند، همسر اول زن دیگر نمی تواند مهریه خود را از همسر سابق خود مطالبه کند.

علاوه بر این، در برخی موارد، مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی نمی ماند. این موارد عبارتند از:

 • بذل مهریه: اگر زن مهریه خود را به همسر خود بذل کند، مهریه از بین می رود و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.
 • بخشیدن مهریه توسط همسر: اگر همسر مهریه زن را به او ببخشد، مهریه از بین می رود و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.
 • سقوط مهریه به دلیل طلاق: اگر زن و شوهر از هم طلاق بگیرند، مهریه زن در صورتی که عندالمطالبه باشد، قابل مطالبه است. اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن می تواند در صورت استطاعت مالی همسر، مهریه خود را مطالبه کند.
 • تعطیل مهریه به دلیل عدم تمکین: اگر زن از تمکین همسر خود خودداری کند، مرد می تواند مهریه او را تا زمانی که زن تمکین نکند، تعلیق کند.

این موارد می تواند منجر به اختلافات حقوقی بین زن، همسر جدید مرد و همسر اول زن شود.

راهکارهای کاهش چالش های حقوقی مهریه و ازدواج مجدد

برای کاهش چالش های حقوقی مهریه و ازدواج مجدد، می توان راهکارهای زیر را در نظر گرفت:

 • تعیین مهریه عندالمطالبه: مهریه عندالمطالبه به محض وقوع عقد نکاح قابل مطالبه است و زن می تواند پس از ازدواج مجدد، آن را مطالبه کند. این امر می تواند تا حدی از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کند.
 • ثبت مهریه در دفترخانه: ثبت مهریه در دفترخانه می تواند به اثبات حق زن در صورت بروز اختلافات حقوقی کمک کند.
 • آموزش حقوق خانواده: آموزش حقوق خانواده به مردان و زنان می تواند به کاهش اختلافات حقوقی در این زمینه کمک کند.

با توجه به این موارد، می توان نتیجه گرفت که مهریه و ازدواج مجدد یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در حقوق خانواده است. برای کاهش چالش های حقوقی این موضوع، می توان راهکارهایی را در نظر گرفت که در این محتوا به آن اشاره شد.

نتیجه گیری

مهریه یک حق مالی است که به زن تعلق می گیرد و قابل انتقال به دیگری نیست. بنابراین، اگر زن دوباره ازدواج کند، مهریه همسر اول او همچنان به قوت خود باقی است و می تواند آن را مطالبه کند. این امر حتی در صورتی که زن با همسر سابق خود مجدداً ازدواج کند نیز صدق می کند. با این حال، در برخی موارد، مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی نمی ماند.

سوالات متداول

 • آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد امکان پذیر است؟

بله، مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی می ماند. این امر به دلیل این است که مهریه یک حق مالی است که به زن تعلق می گیرد و قابل انتقال به دیگری نیست.

 • در چه مواردی مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی نمی ماند؟

در موارد زیر، مهریه زن پس از ازدواج مجدد، به قوت خود باقی نمی ماند:

 • بذل مهریه توسط زن: اگر زن مهریه خود را به همسر خود بذل کند، مهریه از بین می رود و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.

 • بخشیدن مهریه توسط همسر: اگر همسر مهریه زن را به او ببخشد، مهریه از بین می رود و زن دیگر نمی تواند آن را مطالبه کند.

 • سقوط مهریه به دلیل طلاق: اگر زن و شوهر از هم طلاق بگیرند، مهریه زن در صورتی که عندالمطالبه باشد، قابل مطالبه است. اما اگر مهریه عندالاستطاعه باشد، زن می تواند در صورت استطاعت مالی همسر، مهریه خود را مطالبه کند.

 • تعطیل مهریه به دلیل عدم تمکین: اگر زن از تمکین همسر خود خودداری کند، مرد می تواند مهریه او را تا زمانی که زن تمکین نکند، تعلیق کند.

 • اگر زن پس از ازدواج مجدد، مهریه خود را مطالبه کند، همسر جدید مرد باید آن را پرداخت کند؟

بله، اگر زن پس از ازدواج مجدد، مهریه خود را مطالبه کند، همسر جدید مرد موظف به پرداخت آن است. همسر جدید مرد نمی تواند با این ادعا که مهریه متعلق به همسر اول زن است، از پرداخت آن خودداری کند.

 • اگر همسر جدید مرد مهریه همسر اول زن را پرداخت کند، همسر اول زن دیگر نمی تواند مهریه خود را از همسر سابق خود مطالبه کند؟

بله، اگر همسر جدید مرد مهریه همسر اول زن را پرداخت کند، همسر اول زن دیگر نمی تواند مهریه خود را از همسر سابق خود مطالبه کند.

 • چه راهکارهایی برای کاهش چالش های حقوقی مهریه و ازدواج مجدد وجود دارد؟

برای کاهش چالش های حقوقی مهریه و ازدواج مجدد، می توان راهکارهای زیر را در نظر گرفت:

 • تعیین مهریه عندالمطالبه: مهریه عندالمطالبه به محض وقوع عقد نکاح قابل مطالبه است و زن می تواند پس از ازدواج مجدد، آن را مطالبه کند. این امر می تواند تا حدی از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کند.
 • ثبت مهریه در دفترخانه: ثبت مهریه در دفترخانه می تواند به اثبات حق زن در صورت بروز اختلافات حقوقی کمک کند.
 • آموزش حقوق خانواده: آموزش حقوق خانواده به مردان و زنان می تواند به کاهش اختلافات حقوقی در این زمینه کمک کند.

امیدوارم این محتوای جدید و سوالات متداول آن، برای شما مفید بوده باشد.

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *