وصیت نامه ها و امانت های قانون خانواده

وصیت نامه ها و امانت های قانون خانواده یک سند قانونی است که در آن شخص دارای حقوق، اموال و دارایی های خود را پس از مرگ خود تعیین می کند. وصیت نامه باید توسط شخص دارای حقوق به صورت کتبی و در حضور دو شاهد امضا شود.

در قانون خانواده، وصیت نامه می تواند برای تعیین موارد زیر استفاده شود:

 • قیم یا سرپرست برای فرزندان خردسال
 • وصی برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او
 • تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

برای مشاوره با وکیل خانواده کلیک کنید 

وصیت نامه ها و امانت های قانون خانواده

امانت

امانت یک قرارداد است که در آن شخصی (امانتگذار) به شخص دیگری (امین) اختیار می دهد تا اموال یا دارایی های خود را پس از مرگ خود اداره کند. امانت باید به صورت کتبی و در حضور دو شاهد امضا شود.

در قانون خانواده، امانت می تواند برای تعیین موارد زیر استفاده شود:

 • قیم یا سرپرست برای فرزندان خردسال
 • اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

وصیت نامه و امانت

محتوای کلی وصیت نامه و امانت باید شامل موارد زیر باشد:

 • تاریخ و محل تنظیم سند
 • نام و مشخصات شخص دارای حقوق
 • نام و مشخصات شاهدان
 • تعیین قیم یا سرپرست برای فرزندان خردسال
 • تعیین وصی برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او
 • تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

اگر مایل به وکیل خانواده در ارومیه هم هستید می توانید با کلیک بر روی لینک , ان را مطالعه و با ما در تماس باشید. 

موارد خاص وصیت نامه و امانت در قانون خانواده

در قانون خانواده، موارد خاصی وجود دارد که باید در وصیت نامه یا امانت لحاظ شود. این موارد عبارتند از:

 • تعیین قیم یا سرپرست برای فرزندان خردسال: در صورت فوت پدر و مادر، فرزندان خردسال تحت قیمومیت یا سرپرستی قرار می گیرند. شخص دارای حقوق می تواند در وصیت نامه یا امانت خود، شخص یا افرادی را به عنوان قیم یا سرپرست فرزندان خردسال خود تعیین کند.
 • تعیین وصی برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او: وصی شخص یا افرادی هستند که پس از مرگ شخص دارای حقوق، اموال و دارایی های او را اداره می کنند. شخص دارای حقوق می تواند در وصیت نامه یا امانت خود، شخص یا افرادی را به عنوان وصی خود تعیین کند.
 • تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او: شخص دارای حقوق می تواند در وصیت نامه یا امانت خود، اموال و دارایی های خود را به هر نحوی که می خواهد بین وراث خود تقسیم کند.

نکات مهم در مورد وصیت نامه و امانت در قانون خانواده

در مورد وصیت نامه و امانت نکات مهمی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. این نکات عبارتند از:

 • وصیت نامه یا امانت باید توسط شخص دارای حقوق به صورت کتبی و در حضور دو شاهد امضا شود.
 • وصیت نامه یا امانت باید به طور واضح و روشن تنظیم شود تا تفسیر آن آسان باشد.
 • وصیت نامه یا امانت باید به روز باشد تا تغییرات در شرایط شخص دارای حقوق در آن لحاظ شود.

وصیت نامه و امانت برای فرزندان خردسال

در مورد تعیین قیم یا سرپرست برای فرزندان خردسال، شخص دارای حقوق باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • سن فرزندان خردسال
 • نیازهای فرزندان خردسال
 • توانایی های مالی و اجتماعی قیم یا سرپرست

شخص دارای حقوق می تواند در وصیت نامه یا امانت خود، شخص یا افرادی را به عنوان قیم یا سرپرست فرزندان خردسال خود تعیین کند. در صورتی که شخص دارای حقوق هیچ تعیینی در این مورد انجام ندهد، دادگاه با توجه به شرایط فرزندان خردسال، شخص یا افرادی را به عنوان قیم یا سرپرست تعیین خواهد کرد.

وصیت نامه و امانت برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

در مورد تعیین وصی برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او، شخص دارای حقوق باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • تجربه و دانش مالی و حقوقی وصی
 • توانایی های مدیریتی وصی
 • توانایی وصی در انجام وظایف خود

شخص دارای حقوق می تواند در وصیت نامه یا امانت خود، شخص یا افرادی را به عنوان وصی خود تعیین کند. وصی شخص یا افرادی هستند که پس از مرگ شخص دارای حقوق، اموال و دارایی های او را اداره می کنند. وصی موظف است اموال و دارایی های شخص دارای حقوق را مطابق با وصیت نامه یا امانت او اداره کند.

وصیت نامه و امانت برای تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

در مورد تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او، شخص دارای حقوق می تواند موارد زیر را در نظر بگیرد:

 • نیازهای وراث
 • رابطه وراث با شخص دارای حقوق
 • تمایلات شخص دارای حقوق

شخص دارای حقوق می تواند در وصیت نامه یا امانت خود، اموال و دارایی های خود را به هر نحوی که می خواهد بین وراث خود تقسیم کند. در صورتی که شخص دارای حقوق هیچ تعیینی در این مورد انجام ندهد، اموال و دارایی های او مطابق با قانون بین وراث تقسیم خواهد شد.

نکات مهم در مورد وصیت نامه و امانت برای فرزندان خردسال

در مورد تعیین قیم یا سرپرست برای فرزندان خردسال، نکات مهم زیر باید در نظر گرفته شود:

 • قیم یا سرپرست باید فردی باشد که صلاحیت و توانایی اداره امور فرزندان خردسال را داشته باشد.
 • قیم یا سرپرست باید فردی باشد که مورد اعتماد شخص دارای حقوق باشد.
 • قیم یا سرپرست باید فردی باشد که مورد قبول دادگاه باشد.

نکات مهم در مورد وصیت نامه و امانت برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

در مورد تعیین وصی برای اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او، نکات مهم زیر باید در نظر گرفته شود:

 • وصی باید فردی باشد که تجربه و دانش مالی و حقوقی لازم را داشته باشد.
 • وصی باید فردی باشد که توانایی مدیریت اموال و دارایی های شخص دارای حقوق را داشته باشد.
 • وصی باید فردی باشد که مورد اعتماد شخص دارای حقوق باشد.

نکات مهم در مورد وصیت نامه و امانت برای تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او

در مورد تقسیم اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او، نکات مهم زیر باید در نظر گرفته شود:

 • تقسیم اموال و دارایی ها باید عادلانه و منصفانه باشد.
 • تقسیم اموال و دارایی ها باید مطابق با تمایلات شخص دارای حقوق باشد.

با توجه به نکات فوق، شخص دارای حقوق باید در هنگام تنظیم وصیت نامه یا امانت، دقت و توجه لازم را داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که وصیت نامه یا امانت او به درستی اجرا می شود.

ایا اهمیت حضور وکیل خانواده در پرونده های خانواده مهم است کلیک کنید تا با خبر شوید

نتیجه گیری

وصیت نامه و امانت دو سند قانونی مهم هستند که می توانند در تعیین نحوه اداره اموال و دارایی های شخص دارای حقوق پس از مرگ او نقش مهمی ایفا کنند. در قانون خانواده، موارد خاصی وجود دارد که باید در وصیت نامه یا امانت لحاظ شود. شخص دارای حقوق باید در هنگام تنظیم وصیت نامه یا امانت، نکات مهم مربوط به آن را مدنظر قرار دهد تا اطمینان حاصل کند که وصیت نامه یا امانت او به درستی اجرا می شود.

سوال متداول

چه کسی می تواند وصیت نامه یا امانت تنظیم کند؟

هر شخصی که بالای 18 سال سن دارد و عاقل و بالغ است، می تواند وصیت نامه یا امانت تنظیم کند.

وصیت نامه یا امانت باید چگونه تنظیم شود؟

وصیت نامه یا امانت باید به صورت کتبی و در حضور دو شاهد تنظیم شود. در وصیت نامه یا امانت، باید تاریخ و محل تنظیم سند، نام و مشخصات شخص دارای حقوق، نام و مشخصات شاهدان، و محتوای وصیت نامه یا امانت ذکر شود.

وصیت نامه یا امانت باید در کجا نگهداری شود؟

وصیت نامه یا امانت باید در محلی امن و مطمئن نگهداری شود تا در صورت نیاز، قابل دسترسی باشد.

اگر وصیت نامه یا امانت گم شود یا از بین برود، چه باید کرد؟

در صورتی که وصیت نامه یا امانت گم شود یا از بین برود، شخص دارای حقوق می تواند وصیت نامه یا امانت جدیدی تنظیم کند.

اگر شخص دارای حقوق قبل از تنظیم وصیت نامه یا امانت فوت کند، چه می شود؟

در صورتی که شخص دارای حقوق قبل از تنظیم وصیت نامه یا امانت فوت کند، اموال و دارایی های او مطابق با قانون بین وراث تقسیم خواهد شد.

آیا می توان وصیت نامه یا امانت را تغییر داد یا اصلاح کرد؟

بله، شخص دارای حقوق می تواند وصیت نامه یا امانت خود را تغییر دهد یا اصلاح کند. برای این کار، باید وصیت نامه یا امانت جدیدی تنظیم کند و آن را در حضور دو شاهد امضا کند.

آیا می توان وصیت نامه یا امانت را باطل کرد؟

بله، وصیت نامه یا امانت می تواند باطل شود. برای این کار، باید وصیت نامه یا امانت باطل کننده تنظیم شود و آن را در حضور دو شاهد امضا کند.

آیا می توان وصیت نامه یا امانت را به اجرا گذاشت؟

بله، وصیت نامه یا امانت می تواند به اجرا گذاشته شود. برای این کار، باید شخص دارای حقوق یا وکیل او، وصیت نامه یا امانت را به دادگاه ارائه دهد.

اینها تنها برخی از سوالات متداول در مورد وصیت نامه و امانت هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.

سلام ممنون بابت وقتی که گذاشتید من مهدی مشهدی هستم خوش حال میشم نظرتون درباره این محتوا بیان کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *